Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Informacja

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski   i n f o r m u j e,  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim i na tablicach ogłoszeń  w sołectwach Gminy wywiesza się:

-wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 1134/6, obręb Turza przeznaczonej do bezpłatnego użytkowania,

-wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 379/3, obręb Rzepiennik

Biskupi przeznaczonej do sprzedaży.

 

Wykazy będą wywieszone  od dnia ukazania się w/w informacji w Gazecie Krakowskiej na okres 21 dni tj. od dnia  07 maja 2014 r.

Ponadto wykazy będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy                      w Rzepienniku Strzyżewskim – adres:

http://www.rzepiennik.pl/ oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski w dniu  07 maja  2014 r.

Wójt

dr inż. Kazimierz Fudala

 

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

 

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

działając na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust  2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                         o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami)        i art. 35 ustawy 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 518)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w bezpłatne użytkowanie   na czas nieokreślony.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 102 poz. 518)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomość obejmuje:

   

Informacja dla mieszkańców

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

 

Wyśłij PIT przez Internet

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

   

Strona 4 z 10