Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014 14:29

Bezpłatny basen został otwarty!

 

Od początku wakacji mieszkańcy  Gminy Rzepiennik Strzyżewski i okolic mogą korzystać z darmowego basenu, znajdującego się przy  ZSP w Turzy.


Kąpielisko jest czynne codziennie, w godz. 12:00 – 20:00.

 

Wstęp na kąpielisko jest bezpłatny.

 

O bezpieczeństwo wszystkich, którzy postanowią spędzić wolny czas zażywając kąpieli będzie dbał wykwalifikowany ratownik.

Basen będzie dostępny do końca wakacji.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gospodarka odpadami

Poprawiony: środa, 11 czerwca 2014 13:58

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI ZMIESZANYH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

1. Sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Półłanki 64, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Ganselwinkel sp. z o.o.),

2. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Tarnowie – Klikowej, GRUPA AZOTY – Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie,

3. Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 29,

4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów.

5. EKOTAR Sp. z o.o.,  ul. Chemiczna 113, 33-101 Tarnów

6. ZŁOMAK Spółka Jawna S. Witkowski, ul. Chemiczna 116, 33-101 Tarnów

7. Trans Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica

8. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi "SURPAP" s.c., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

9. WIBO RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzów

 

 

POZOSTAŁOŚCI Z ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, PRZEKAZANE SĄ DO SKŁADOWANIA NA:

1. Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne „Za rzeką Białą”, w Tarnowie, ul. Czysta,

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów,

3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebini, ul. Piłsudskiego.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski   i n f o r m u j e,  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim i na tablicach ogłoszeń  w sołectwach Gminy wywiesza się:

-wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 1134/6, obręb Turza przeznaczonej do bezpłatnego użytkowania,

-wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 379/3, obręb Rzepiennik

Biskupi przeznaczonej do sprzedaży.

 

Wykazy będą wywieszone  od dnia ukazania się w/w informacji w Gazecie Krakowskiej na okres 21 dni tj. od dnia  07 maja 2014 r.

Ponadto wykazy będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy                      w Rzepienniku Strzyżewskim – adres:

http://www.rzepiennik.pl/ oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski w dniu  07 maja  2014 r.

Wójt

dr inż. Kazimierz Fudala

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Poprawiony: środa, 07 maja 2014 07:37

 

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

działając na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust  2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                         o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami)        i art. 35 ustawy 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 518)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w bezpłatne użytkowanie   na czas nieokreślony.

Więcej: wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w bezpłatne użytkowanie

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Poprawiony: środa, 07 maja 2014 07:37

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 102 poz. 518)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomość obejmuje:

Więcej: Podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości